Okt 26 2017Sergio Benvenutti, SISSA – Lagrangians for Agyres-Douglas Theories, Unitarity Bounds and 3D Abelianization