Sep 5 2009


Helmut Dosch – DESY Award of “Goldene DESY-Ehrennadel” to Gustav-Adolf Voss